Naudojimosi svetaine sąlygos

Naudojimosi svetaine sąlygos

Naudojimosi svetaine sąlygos

ĮŽANGA

Toliau pateiktos naudojimąsi šia interneto svetaine (toliau – svetainė) reglamentuojančios sąlygos. Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis šių sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesinaudokite svetaine.

Šią svetainę pristato „VEHO“ bendrovė, registracijos numeris 40003665150 (toliau – „CITROËN“ arba mes). Mūsų buveinė registruota adresu: K.Ulmana g. 90, Ryga, LV-1046, Latvija.

Mes galime bet kuriuo metu be įspėjimo pakeisti šioje svetainėje pateiktas sąlygas jas atnaujindami. Kiekvieną kartą apsilankę svetainėje, jūs turite jas patikrinti, kad būtumėte susipažinę su mūsų naujausia sąlygų versija. Jei naudojatės šia svetaine esant paskelbtai naujai sąlygų versijai, reiškia, kad jūs sutinkate su tokiais pakeitimais.

 NAUDOJIMASIS MŪSŲ SVETAINE

1.1. Jūs, kaip mūsų svetainės lankytojai (toliau – jūs), galite naudotis mūsų svetaine savo asmeninėms, nekomercinėms reikmėms.

1.2. Suteikiama prieiga prie mūsų svetainės yra laikina. Mes pasiliekame teisę be įspėjimo neteikti paslaugų arba jas pakeisti. Jūs turite atlikti visus būtinus pasirengimo veiksmus, kad galėtumėte naudotis šia svetaine. Be to, jūs privalote pasirūpinti, kad visi asmenys, besinaudojantys jūsų interneto ryšiu ir turintys prieigą prie mūsų svetainės, būtų susipažinę su šiomis sąlygomis.

1.3. Jūs negalite naudoti ar versti kitus naudoti jokios svetainės turinio ar duomenų įrašymo automatinės sistemos ar programinės įrangos, išskyrus atvejus, kai jūs ar bet kuri atitinkama trečioji šalis yra sudariusi su mumis raštišką sutartį, kurioje aiškiai numatyta tokia veikla.

 RIZIKA IR ATSAKOMYBĖ

2.1. Jums naudojantis mūsų svetaine, mes atsakome tik už jūsų tiesiogiai patirtus nuostolius mums pažeidus šias sąlygas. Mes neprisiimame atsakomybės už jokią netiesioginę, specifinę, atsitiktinę ar logiškai kylančią žalą ar nuostolius, taip pat už jokius verslo nuostolius, kurių jūs galite patirti, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) prarastus duomenis, negautą pelną ar sutrikdytą verslą.

2.2. Mes neatsisakome prisiimti atsakomybės (iškilus būtinybei):

(a) už kūno sužalojimą ar mirtį dėl mūsų aplaidumo;

(b) už apgaulę ar apgaulingą klaidinimą;

(c) bet kokios kitos atsakomybės, kurios vengimas arba mėginimas išvengti būtų neteisėtas.

2.3. Jūs pripažįstate, jog mes negalime garantuoti, kad mūsų svetainė:

(a)išliks nepakitusi, nes mes galime ją keisti ar pašalinti arba leisti ja naudotis užsiregistravus ar už mokestį;

(b) bus suderinama su visa ar kuria nors jūsų naudojama technine ar programine įranga;

(c) visuomet ar bet kuriuo konkrečiu laiku bus prieinama;

(d) kad joje bus pateikiama tiksli ir pati naujausia informacija;

(e) kad joje nepasitaikys klaidų, virusų, elektroninių trikdžių, „Trojos arklių“ ar kitų žalingų elementų, todėl turite savo nuožiūra imtis tinkamų atsargumo priemonių.

2.4. Jūs taip pat pripažįstate, jog:

(a) mes negalime garantuoti svetainės veikimo spartos ir saugumo;

(b) kiek tai leistina teisės aktų, mes neprisiimsime atsakomybės už jokią jūsų tiesiogiai ar netiesiogiai patirtą žalą ar nuostolius dėl bet kokio viruso atakos, kuri gali būti siejama su mūsų svetaine.

 PRODUKTAI IR KAINOS

3.1. „CITROËN“ stengiasi nuolat tobulinti savo produktus. Todėl visa šioje svetainėje skelbiama informacija gali būti keičiama. Svetainėje pateikiama tik bendro pobūdžio informacija.

3.2. Prieš imdamiesi bet kokių mūsų svetainėje pateikta ar iš jos gauta informacija pagrįstų veiksmų, kreipkitės į savo vietos įgaliotąją „CITROËN“ atstovybę arba, jei esate automobilių parko klientas, į savo automobilių parko vadovą ar automobilių parko klientų aptarnavimo centrą ir pasiteiraukite naujausios informacijos, pasikonsultuokite ar paprašykite rekomendacijų.

3.3. Kiek tai leistina teisės aktų, mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl jūsų pasitikėjimo bet kokia mūsų svetainėje prieinama informacija.

3.4. Dėl technologinių procesų šioje svetainėje matomos spalvos gali skirtis nuo tikrųjų spalvų. Visų automobilių kainos nurodytos su PVM.

UŽKLAUSA DĖL BANDOMOJO VAŽIAVIMO

4.1. Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs galite susisiekti su „CITROËN“ atstovybe ir susitarti dėl vieno ar kelių konkrečių „CITROËN“ modelių bandomojo važiavimo.

4.2. Mes negalime garantuoti, jog visus jus dominančius modelius bus galima išbandyti jūsų pasirinktoje atstovybėje. Norėdami sužinoti apie atitinkamų automobilių prieinamumą, kreipkitės tiesiogiai į savo pasirinktą atstovybę.

4.3. Prašome atkreipti dėmesį, jog suteikiant galimybę atlikti bet kurio „CITROËN“ modelio bandomąjį važiavimą, bus taikomos papildomos sąlygos. Jų teiraukitės savo pasirinktoje „CITROËN“ atstovybėje.

4.4. Mūsų atstovybės pasilieka teisę nenurodydamos priežasčių ar be įspėjimo atsisakyti surengti bandomąjį važiavimą bet kuriam to prašančiam asmeniui. Tokiais atvejais mūsų atstovybės neprisiims atsakomybės už jokius patirtus nuostolius ar žalą, kiek tai leistina teisės aktų.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

5.1. Mūsų svetainė ir visa joje pateikta informacija, iliustracijos, nuotraukos bei kitas turinys (toliau – medžiaga) saugomi tam tikrų teisių. Šios teisės apima visus patentus, teises į išradimus, autorių ir gretutines teises, neturtines teises, prekių ir paslaugų ženklus, komercinius ir domenų pavadinimus, prestižo teises ir ieškinio dėl verslo ar prekių pateikimo svetimu vardu ar dėl nesąžiningos konkurencijos iškėlimo teises, dizaino teises ir visas kitas intelektinės nuosavybės teises, nepriklausomai nuo to, ar jos registruotos ar neregistruotos (toliau – teisės). Šios teisės priklauso tiesiogiai „CITROËN“ arba suteiktos mums atitinkamų jų savininkų arba licencijos davėjų.

5.2. Negalima kopijuoti jokios svetainės dalies be „CITROËN“ leidimo. Jums suteikiama teisė tik peržiūrėti šioje svetainėje pateiktą medžiagą ir ją atsispausdinti. Tai galite atlikti tik savo asmeninėms, nekomercinėms reikmėms ir (arba) savo sumetimais, kad galėtumėte priimti pagrįstus sprendimus dėl „CITROËN“ produktų. Jūs negalite:

(a) kopijuoti, publikuoti ar keisti jokios svetainės dalies ar perparduoti bet kokią joje peržiūrėtą arba iš jos atspausdintą informaciją;

(b) pašalinti bet kokios svetainės medžiagoje pateiktos informacijos apie autorių ar kitas nuosavybės teises;

(c) naudotis jokia mūsų svetainės medžiaga kokia nors forma pažeisdami mūsų arba trečiosios šalies teises;

(d) be mūsų išankstinio raštiško sutikimo dauginti, modifikuoti, demonstruoti, pristatyti, skelbti, platinti, skleisti, transliuoti, integruoti, viešinti ar siųsti bet kokiai trečiajai šaliai arba kokiu nors būdu eksploatuoti mūsų svetainės turinio ir (arba) medžiagos, įskaitant bet kokius komercinius tikslus.

5.3. Bet koks svetainės ar medžiagos naudojimas kitaip, negu yra aiškiai numatyta šiose sąlygose, gali būti laikomas mūsų arba licencijos davėjų teisių pažeidimu. Mes ir licencijos davėjai pasilieka teisę naudotis visomis turimomis teisėmis ir teisinėmis priemonėmis dėl bet kokių teisių pažeidimo naudojantis svetaine ar joje patalpinta medžiaga.

PREKIŲ ŽENKLAI

6.1. Mes pasiliekame visas teises į CITROËN.lt domeną ir visus susijusius domenus bei subdomenus, į „CITROËN“ pavadinimą, mūsų logotipą ir mūsų paslaugų ženklus, prekių pavadinimus, komercinius pavadinimus ir (arba) prekių ženklus, nurodomus mūsų svetainėje. Kiti svetainėje minimi prekių ženklai, produktai ir įmonių pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų ar licencijos davėjų prekių ženklai. Jų atitinkami savininkai ar licencijos davėjai pasilieka teisę į šiuos ženklus.

6.2. Jokia šių sąlygų nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti bet kokį leidimą ar teisę naudotis visais tokiais prekių ženklais ar domenų pavadinimais.

JŪSŲ PRIVATUMAS

7.1. Mes rūpinamės jūsų asmeninių duomenų apsauga. Apie mūsų taikomą asmeninių duomenų naudojimo tvarką skaitykite Privatumo nuostatuose, kurie sudaro dalį šių sąlygų.

PREKIŲ ŽENKLAI

8.1. Šioje svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie juos rasite Slapukų naudojimo taisyklėse, kurios priskiriamos šioms sąlygoms.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS

9.1. Mūsų svetainėje ir (arba) medžiagoje gali būti pateiktos nuorodos į susijusių ir nesusijusių įmonių svetaines.

9.2. „CITROËN“ neredaguoja ir nekontroliuoja šių svetainių. Nuorodos į tokias svetaines jokiais atvejais nelaikomos „CITROËN“ patvirtinimu ar tiesiogine sąsaja tarp „CITROËN“ ir šių svetainių. „CITROËN“ neprisiima atsakomybės už jokį šių svetainių turinį, produktus, paslaugas, reklamą, informacijos tikslumą, reiškiamas nuomones ar kitus dalykus. Prieigą prie visų susijusių ar nesusijusių svetainių ir naudojimąsi jomis reglamentuoja jų atskiros naudojimosi sąlygos ir privatumo nuostatai. Nusprendę apsilankyti bet kurioje trečiosios šalies svetainėje, visą riziką prisiimate jūs patys.

PRIEIGA PRIE SVETAINĖS UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ

10.1. Šioje svetainėje pateikiamos automobilių ir produktų specifikacijos skirtos tik Lietuvos respublikos rinkai, nebent nurodyta kitaip. Šios specifikacijos (įskaitant papildomą ir standartinę įrangą) kitose rinkose gali skirtis. Tačiau kai kuriose nuotraukose gali būti vaizduojami kitose rinkose platinami modeliai, pavyzdžiui, su kairėje ar dešinėje pusėje įrengtu vairu, kurie nepristato Lietuvos respublikoje parduodamų modelių specifikacijų.

10.2. Šioje svetainėje pateikta informacija ir kita medžiaga gali neatitikti kitų šalių įstatymų. Visi nurodyti telefonų numeriai ir mokesčiai galioja Lietuvos respublikos viduje.

SĄSAJOS SU MŪSŲ SVETAINE

11.1. Jūs galite pateikti nuorodą į bet kurį mūsų svetainės puslapį nekomerciniais sumetimais, jei tai darote sąžiningai ir teisėtai, nekenkdami mūsų reputacijai ir nesinaudodami tuo kaip pranašumu.

11.2. Jūs negalite sukurti nuorodos į mūsų svetainę, kurios pagrindu būtų sukuriamas kokios nors formos tiesioginės sąsajos su mumis, mūsų patvirtinimo arba palaikymo įvaizdis, kai to nėra.

11.3. Jūs negalite niekaip pašalinti, užmaskuoti ar pakeisti jokios reklamos, informacijos apie autorių teises ar kitos informacijos mūsų svetainėje. Mūsų svetainė negali būti integruota į jokią kitą svetainę.

11.4. Jei norite pateikti nuorodą į mūsų svetainę komerciniais ar bet kokiais kitais tikslais, kurie nebuvo anksčiau paminėti, prašome kreiptis į mus (kontaktiniai duomenys pateikti toliau).

11.5. Mes pasiliekame teisę be įspėjimo bet kuriuo metu panaikinti nuorodų pateikimo leidimą.

UŽKLAUSOS IR SKUNDAI

12.1. Jei norite pateikti užklausą ar skundą dėl šios svetainės, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Mes pasistengsime kuo greičiau atsakyti į jūsų užklausą ar išnagrinėti bet kokį skundą.

BENDROJI INFORMACIJA

13.1. Remiantis šiomis sąlygomis, jūs negalite perleisti, sublicencijuoti ar kitaip perduoti jokių savo teisių.

13.2. Jei kuri nors šių sąlygų nuostata dėl kokios nors priežasties tampa nebegaliojančia, ši negaliojanti nuostata nepaveikia likusių sąlygų nuostatų, kurios lieka galioti toliau.

13.3. Mūsų ar jūsų nepasinaudojimas kuria nors teise ar teisine priemone, kaip numatyta šiose sąlygose, nelaikytinas tokios teisės ar teisinės priemonės atsisakymu.

REGLAMENTUOJANTI TEISĖ

14.1. Jūs pripažįstate, kad jūsų naudojimąsi svetaine ir jūsų santykius su „CITROËN“ reglamentuoja Latvijos respublikos teisė. Jūs taip pat sutinkate, kad Latvijos  respublikos teismai turi išimtinę jurisdikciją pateikus bet kokį ieškinį, susijusį su šia svetaine.